Baner reklamowy

O firmie


ABC BIZNES I FINANSE
Wiesław Antończyk

Skrócona nazwa: BIZNES I FINANSE Wiesław Antończyk

Firmę, której nazwa to: ABC BIZNES I FINANSE Wiesław Antończyk można znaleźć pod adresem: LĘBORSKA 16A/2, 80-387 Gdańsk, woj. pomorskie.
5841632617 to Numer Identyfikacji Podatkowej działalności.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 604 271 866.
W razie wątpliwości można skorzystać z adresu e-mailowego: wieslawantonczyk@outlook.com
Działam na rynku konsultingowym od 1990 roku.
Firma widnieje w rejestrze pod numerem REGON: 389129873.
W ramach wieloletniej, prawie 30-letniej działalności konsultingowej, w tym w ostatnich kilkunastu latach w ramach etatowej pracy w ABC Consulting jako dyrektor ds. projektów, byłem autorem lub współautorem szeregu prac dla instytucji państwowych i samorządowych oraz podmiotów gospodarczych z takich branż jak energetyczna, zbrojeniowa, usługowa, komunalna, handlowa, budowlana, m.in.:
 • model ekonomiczno-finansowy przejęcia Ciepłowni Szpitala z wielowariantową oceną efektywności,
 • model ekonomiczno-finansowym modernizacji i funkcjonowania zmodernizowanej ciepłowni, m.in. z wielowariantową analizą efektywności proponowanych rozwiązań technicznych oraz analizami: finansową, wrażliwości, ryzyk projektu oraz źródeł finansowania w ramach sporządzenia koncepcji modernizacji ciepłowni,
 • wielowariantowe modele modernizacji czterech Zakładów Ciepłowniczych, m.in. z analizami wrażliwości i konkurencji dla każdej ze spółek oraz oceną perspektyw systemów ciepłowniczych w Polsce w ramach analizy strategiczno - biznesowej,
 • studium wykonalności Inteligentny Licznik (AMI), część ekonomiczna,
 • studium wykonalności Pilotażowej Instalacji Pionowej Siłowni Wiatrowej, część ekonomiczna,
 • analiza ekonomicznych aspektów umów sprzedaży wraz z analizą preliminarzy ofertowych i cenników firmowych,
 • raport z przeglądu rynku ciepłowniczego pod kątem produktów i usług z perspektywy marketingu, sprzedaży i obsługi klienta oraz z analizy cen,
 • model finansowy zakupu i modernizacji EC z oceną efektywności inwestycji dla określonego inwestora,
 • biznesplan dla spółki z Grupy PGZ - budowa hali obsługowej silników lotniczych wraz zapleczem biurowo-socjalnym - obejmujący m.in. następujące analizy (w formie wielowariantowych modeli finansowych uwzględniających różne źródła finansowania): efektywności inwestycji i oceny wskaźnikowej, ryzyk projektu, wrażliwości, trwałości projektu, scenariuszy i analizy rachunku marż,
 • wieloletni model finansowy Spółki uwzgledniający aktualne uwarunkowania działania gdańskiej firmy komunalnej - wieloletnia projekcja finansowa działania z wariantami finansowania i szerokim opisem zawartości modelu i możliwości jego sterowania,
 • studium wykonalności dla projektu adaptacji kościoła Mennonitów z modelem finansowym uwzględniającym pożyczkę rewitalizacyjną i kredyt BGK.
 • biznesplan dla projektu zakupu nieruchomości dla gdańskiej firmy komunalnej z projekcją finansową wyników do 2035 roku,
 • model wielowariantowej analizy rynku mieszkań na wynajem ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gdańska w ramach rekomendacji nt. zaangażowania się miasta we wsparcie nowych projektów mieszkaniowych pod wynajem,
 • biznesplan rozwoju potencjału produkcyjnego i modernizacji kompleksu wytwórczego spółki z grupy PGZ obejmujący m.in. następujące analizy (w formie modeli finansowych z różnymi źródłami finansowania): efektywności inwestycji, wskaźnikowa i ryzyka projektu.
Ostatnie realizowane prace pod własną marką dotyczyło między innymi następujących tematów:
 • wycena firmy budowlanej dla potrzeb przeprowadzanych zmian własnościowych,
 • analiza przepływów finansowych kontraktów w instytucie naukowo-badawczym,
 • analizy finansowe dotyczące zmian cen w branży zagospodarowywania odpadów,
 • analizy finansowe przeprowadzone dla celów zniesienia współwłasności nieruchomości.

34
lat na rynku
Typ klientów:
klienci biznesowi
Zasięg działalności:
krajowy
Profil firmy:
usługi

DOŚWIADCZENIE I INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ŚWIATA FINANSÓW

JESTEM PARTNEREM GODNYM ZAUFANIA

WSPIERAM I DORADZAM KLIENTOM W ZARZĄDZANIU FINANSAMI

SUMIENNOŚĆ W NASZYCH DZIAŁANIACH

Oferta


ABC BIZNES I FINANSE Wiesław Antończyk to firma podtrzymująca tradycje doradczej firmy ABC Consulting Spółka z o.o. w Gdańsku działającej na polskim rynku przez blisko 30 lat. Działając w branży konsultingowej od początku lat 90 a zwłaszcza pracując w firmie ABC Consulting Spółka z o.o. w Gdańsku od 2009r., zrealizowałem i współrealizowałem kilkadziesiąt projektów z obszaru ekonomicznego i finansowego, co stanowi gwarancję mojego doświadczenia i profesjonalizmu w realizowaniu doradczych projektów. Doradztwo dotyczyło zarówno wspierania instytucji państwowych i samorządowych jak i podmiotów gospodarczych różnej wielkości. ABC BIZNES I FINANSE Wiesław Antończyk ma możliwość korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia ABC Consulting a także kontynuować współpracę z ekspertami i analitykami realizującymi wcześniej prace dla ABC Consulting. Właściciele małych oraz dużych firm znajdą u mnie profesjonalną obsługę, bieżący kontakt, bezpieczeństwo oraz spokój. We współpracy stawiam na wzajemne zaufanie i zrozumienie, tak aby naszym klientom ułatwić prowadzenie biznesu. Do wszystkich zadań podchodzę profesjonalnie oraz z pełnym zaangażowaniem, dopasowując świadczone usługi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, dzięki czemu mogą oni jeszcze efektywniej i wygodniej rozwijać i zarządzać swoją firmą.
Serdecznie zapraszam do wspołpracy z moim biurem.

Polecane produkty:

Analizy finansowe i możliwe efekty
Wynikiem analiz finansowych może być między innymi sporządzenie planów finansowych lub/i kontrolingowych modeli do zarządzania finansowego.
 • zobrazowanie w nowoczesnej formule marż pokrycia aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej firmy
 • układ rachunku wyników będzie mocno odmienny od stosowanego w typowej rachunkowości finansowej
 • obliczenie marż pokrycia czyli wartości nadwyżki finansowej na pokrycie odpowiedniej grupy kosztów, co powoduje, że możliwe jest w sposób prosty ustalenie konkretnych celów przychodowych na dany okres zarówno dla firmy, aby pokryć koszty stałe i wypracować zysk dla właścicieli, jak i dla poszczególnych segmentów firmy czy też osób odpowiedzialnych
Stworzenie w oparciu o zarządczy rachunek wyników (rachunek marż pokrycia):
 • budżetu kosztów stałych
 • porównania planowanego budżetu do wykonania, oraz na tych podstawach zbudowanie prognozy płynności płatniczej w układzie miesięcznym czy kwartalnym oraz rocznym.
Efektami będą:
 • możliwość comiesięcznej lub jak jest wygodniej co kwartalnej analizy danych finansowych w układzie jasnym i klarownym dla osób nie będących finansistami, z prostym i jednoznacznym nazewnictwem kosztów
 • uniknięcie prezentacji kosztów typu materiały pozostałe czy pozostałe usługi obce
 • możliwość bieżącej kontroli wyników finansowych, zarówno w kontekście zysku (rachunek marż) jak i poziomu środków pieniężnych (płynność)
 • łatwe ustalenie z jakiego powodu wystąpiły negatywne czy pozytywne zmiany, z ewentualną korektą w działaniu
 • możliwość prostego i szybkiego ustalania celów przychodowych i kosztowych
 • zdolność do planowania finansowego i rozwoju, np. poprzez konfrontowanie planowanych poziomów środków pieniężnych z planowanymi większymi wydatkami, zwiększaniem zatrudniania czy zmianami w organizacji firmy.
Wyceny spółek i zorganizowanych części
 • Dokonujemy wyceny Spółek w oparciu o plany Spółki lub własne projekcje finansowe. Podstawą wyceny są między innymi:
  • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki z przeglądem sprawozdań finansowych Spółki, w tym z analizą wskaźnikową
  • ocena sytuacji marketingowej Spółki z między innymi przeglądem rynków na którym działa Spółka, charakterystyką produktów i sprzedaży Spółki, oceną pozycji Spółki na rynku na tle konkurencji, charakterystyką obecnego i przewidywanego popytu, ustaleniem kluczowych czynników sukcesu w branży
  • analiza ryzyk i źródeł wartości Spółki
  • określenie stopy dyskontowej
  • prognozy makroekonomiczne
 • Dokonujemy także wyceny:
  • zorganizowanych części przedsiębiorstwa, modelując w zależności od potrzeb wyodrębnienie ZCP pod względem funkcjonalnym, majątkowym, organizacyjnym i finansowym
  • wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki, oparte na szczegółowym badaniu aspektów niematerialnych wartości firmy
  • nieruchomości i innych środków trwałych.
 • Wyceniamy podmioty gospodarcze między innymi na potrzeby:
  • Transakcji kupna/sprzedaży
  • Połączenia , przekształcenia i podzielenia
  • Podwyższenia lub umorzenia kapitału zakładowego
  • Wniesienia aportu.
Biznes plany
Sporządzamy biznes plany w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Głównym elementem biznes planu jest model finansowy zawierający m. in. następujące elementy:
 • Założenia makroekonomiczne
 • Stopa dyskontowa, wartość rezydualna i okres analizy
 • Poziom niezbędnych nakładów
 • Warianty
 • Prognoza przychodów
 • Prognoza kosztów
 • Plan finansowania
 • Prognozowane bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne
 • Ocena efektywności
 • Analiza wrażliwości
 • Analiza trwałości
 • Analiza wskaźnikowa
 • Rekomendacje

Usługi:

WYCENY SPÓŁEK I ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
FUZJE, PRZEJĘCIA, WYODRĘBNIANIE ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
BIZNES PLANY I ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE
PLANY FINANSOWE Z WSPARCIEM W REALIZACJI PROCESU BUDŻETOWANIA
BADANIE EFEKTYWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW/PROJEKTÓW/LOKALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁOŚCI KOSZTÓW
DOSTOSOWANIE, PO ANALIZIE PLANU KONT DLA POTRZEB ZARZĄDCZYCH
MODELE PROGNOZY PŁYNNOŚCI PŁATNICZEJ OPARTE NA ZARZĄDCZYM RACHUNKU WYNIKÓW I BUDŻECIE

Galeria


Kontakt


Skontaktuj się z nami: 604 271 866